top of page

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

 
Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Colette Sauerwein, handel drijvend onder de benaming “Hypnosepraktijk“ maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Vaartdijk 29, ingeschreven in het KBO met nummer 0667.884.194, Tel. +32 465 548517, e-mail info(at)hypnosepraktijk.be.
 
Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Colette Sauerwein en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan.
Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.
 
Artikel 1 – Toepassing
1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een dienst (online of in persoon, 1-op-1 sessie, workshop) wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van Colette Sauerwein wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).
1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van Colette Sauerwein, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Colette Sauerwein.
1.3. Colette Sauerwein behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Colette Sauerwein draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.
 
Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces
2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Colette Sauerwein.
2.2. De overeenkomst tussen Colette Sauerwein en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Colette Sauerwein. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.
Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. Colette Sauerwein blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling.
2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor Colette Sauerwein zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.
 
Artikel 3 – Prijzen producten
3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling ontvangt de Klant op wens een factuur.
 
Artikel 4 – Prijzen diensten
4.1. Op de facturen van Colette Sauerwein is 0% BTW van toepassing.
4.2. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief ev. BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Colette Sauerwein gerechtigd de Klant toegang tot de dienst te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van Colette Sauerwein te voldoen, behoudt Colette Sauerwein zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlintresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.
4.3. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien Colette Sauerwein expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.
4.4. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan Colette Sauerwein te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft Colette Sauerwein in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Colette Sauerwein over te dragen.
 
Artikel 5 – Online betaling
5.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. Colette Sauerwein biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider WIX. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Colette Sauerwein verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.
5.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.
5.3. Colette Sauerwein aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.
 
Artikel 6 – Levering en risico-overdracht
6.1. Producten besteld via de webshop worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de huidige algemene voorwaarden.
6.2. De levering van affirmatiekaarten gebeurt via postbedeling of via het eigen vervoer van Colette Sauerwein of door een externe transportfirma naar keuze van Colette Sauerwein.
6.3. De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard verzending. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico.
6.4. Colette Sauerwein kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Colette Sauerwein is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, zal Colette Sauerwein evenwel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de bestelde goederen alsnog te bezorgen.
6.5. Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen bepaalde producten tijdens het transport zouden beschadigd raken, kan de Klant contact opnemen met Colette Sauerwein om naar een oplossing te zoeken.
 
Artikel 7 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen
7.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Colette Sauerwein krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Colette Sauerwein beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
7.2. Colette Sauerwein doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Colette Sauerwein, toegang tot de site onderbroken wordt. Colette Sauerwein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Colette Sauerwein heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.
7.3. Colette Sauerwein is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.
7.4. Tenslotte kan Colette Sauerwein niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Colette Sauerwein wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.
7.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de dienst.
7.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van Colette Sauerwein. Colette Sauerwein heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
7.7. Colette Sauerwein kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Colette Sauerwein is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.
 
Artikel 8 – Annuleringsbeleid

Annulering 1-op-1 sessie

8.1. Wanneer de Klant niet aanwezig kan zijn op zijn afspraak, verzoekt Colette Sauerwein de Klant vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat de afspraak verplaatst of geannuleerd kan worden.

8.2. De bestelling van 1-op-1 sessies, kan door de Klant rechtsgeldig worden geannuleerd met een brief, telefonisch, per bericht of per e-mail. De annulatie is slechts geldig wanneer Colette Sauerwein een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

8.3. De Klant kan zijn afspraak tot 48 uur op voorhand kosteloos annuleren.

8.4. Indien de Klant laattijdig annuleert, wordt een compensatie voor de geleden schade aangerekend.

Bij een annulatie binnen 48 uur of bij het niet komen opdagen, wordt € 45 aangerekend.

8.5. Indien er sprake is van overmacht, wordt deze schadevergoeding kwijtgescholden.

Onder overmacht wordt begrepen:

  • Een onaangekondigde staking van het openbaar vervoer

  • Een ongeval, hetzij van de Klant, hetzij van diens thuiswonende kinderen/partner

  • Een plots overlijden van een gezinslid van de Klant (partner, kinderen) of familie in de 1e graad (ouder, broers, zussen)

  • Plotselinge ziekte van de Klant

Indien er meermaals laattijdig wordt geannuleerd omwille van ‘overmacht’, zal ook bekeken worden wat nog als noodgeval gedefinieerd kan worden.

8.6. In het geval van een annulering van een 1-op-1 sessie door Colette Sauerwein tegenover de Klant gelden dezelfde regels 8.1.-8.5. De Klant heeft recht op een schadevergoeding van € 15.

Annulering workshop

8.7. Wanneer de Klant niet aanwezig kan zijn op een workshop waarvoor hij ingeschreven is, verzoekt Colette Sauerwein de klant vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven.

8.8. De inschrijving voor een workshop, kan door de Klant rechtsgeldig worden geannuleerd met een brief, telefonisch, per bericht of per e-mail. De annulatie is slechts geldig wanneer Colette Sauerwein een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

8.9. De Klant kan zijn inschrijving tot 14 dagen op voorhand kosteloos annuleren.

8.10. Indien de Klant laattijdig annuleert, wordt een compensatie voor de geleden schade aangerekend van 50% van de prijs van de workshop.

8.11. Bij een annulatie binnen 72 uur of bij het niet komen opdagen, wordt 100% van de prijs van de workshop aangerekend.

8.12. Indien er sprake is van overmacht, wordt deze schadevergoeding kwijtgescholden.

Onder overmacht wordt begrepen:

  • Een onaangekondigde staking van het openbaar vervoer

  • Een ongeval, hetzij van de Klant, hetzij van diens thuiswonende kinderen/partner

  • Een plots overlijden van een gezinslid van de Klant (partner, kinderen) of familie in de 1e graad (ouder, broers, zussen)

  • Plotselinge ziekte van de Klant

Indien er meermaals laattijdig wordt geannuleerd omwille van ‘overmacht’, zal ook bekeken worden wat nog als noodgeval gedefinieerd kan worden.

8.12. In het geval van een annulering van een workshop door Colette Sauerwein tegenover de Klant gelden de regels 8.7., 8.8., 8.9.,8.12. Bij annulering later dan 14 dagen op voorhand heeft de Klant recht op een schadevergoeding van € 15.


8.12. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.
 
Artikel 9 – Intellectuele eigendom
Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Colette Sauerwein, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Colette Sauerwein, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Colette Sauerwein.
 
Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens
10.1. Door een bestelling te plaatsen of een dienst te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Colette Sauerwein om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de Klanten van Colette Sauerwein. Colette Sauerwein verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op www.hypnosepraktijk.be/privacyverklaring
10.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Colette Sauerwein, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.
Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Colette Sauerwein te sturen.
10.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.
 
Artikel 11 – Klachten
Eventuele klachten dienen aan Colette Sauerwein te worden gericht.
 
Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties
12.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Colette Sauerwein en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2. De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
12.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Colette Sauerwein en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 
 
 
Wijnegem, Oktober 2023

bottom of page